DŮVODY EVIDENCE A VZORKOVÁNÍ

Na základě § 26, § 27 a § 39 odst. (8) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a vyhlášky MŽP č. 384/2001 Sb.,o nakládání s PCB, musí být provedena evidence a eventuelní vzorkování (odběr a rozbor vzorku olejové náplně) u elektrozařízení (a dalších zařízení a látek dle dikce zákona) s obsahem olejové náplně nad 5 litrů. Dále je pak dobrovolná, ale Ministerstvem životního prostředí doporučovaná evidence všech elektrozařízení (a dalších zařízení a látek dle dikce zákona) s obsahem PCB menší než 5 litrů. V praxi to znamená, že musí být do centrální evidence zařízení a látek s obsahem PCB, kterou pro MŽP zajišťuje VÚV T.G.M. - CeHO, zanesena všechna elektrozařízení (transformátory, vypínače, kondenzátory atd.), ale také další zařízení a látky dle dikce zákona s obsahem náplně větším než 5 litrů a zjištěno, zda neobsahují látky PCB, a to buď rozborem v laboratoři, odečtením ze štítku, nebo získáním čestného prohlášení od výrobce o tom, že originální náplň neobsahuje PCB (platí pouze pro hermetizovaná zařízení). Toto platí i pro hermetizovaná zařízení. Dále musí být do evidence zanesena i všechna elektrozařízení s obsahem náplně menší než 5 litrů v případě, že obsahují PCB (např. delorové kondenzátory). K zanesení do evidence pro oba případy slouží Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle § 27 odst. (7) zákona, složený z listů č.0, 1, 2 a 3. Odpovědný za provedení evidence a vzorkování zařízení je provozovatel (případně vlastník) zařízení.
 


OPRÁVNĚNÍ

Odběr vzorků (vzorkování) pro účely evidence PCB však může provádět pouze Manažer vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsahem PCB (osoba pověřená prováděním odběrů v rámci inventarizace PCB) s personální certifikací a pověřením vydaným MŽP. Rozbor těchto vzorků také může provádět pouze vybraná laboratoř s akreditací a pověřením MŽP.
 


VLASTNÍ PROVEDENÍ VZORKOVÁNÍ

Manažeři laboratoře mají svá čísla přidělená MŽP. V případě odběrů vzorků se berou z každého zařízení vzorky dva, které manažer vzorkování za přítomnosti provozovatele (vlastníka) zapečetí a předá akreditované laboratoři, která z jednoho vzorku udělá rozbor a druhý uchová po dobu pěti let. V případě, že je zařízení hermetizované a nelze jinak (pomocí štítku stroje nebo dotazem u výrobce) prokázat neexistenci PCB, musí být zařízení po celou dobu životnosti označeno tabulkou "Pozor - obsahuje PCB". Po skončení životnosti se hermetizace poruší provede se odběr a rozbor tak, jak je výše popsáno, nebo se zařízení předá přímo k odstranění. Likvidaci zařízení s obsahem PCB může v ČR provádět pouze Spalovna Ostrava a Spalovna MUS.
 


SANKCE

Dále bychom chtěli upozornit na následující text vyňatý ze zákona č.185/2001Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění: ... Část desátá, Sankce, Hlava I, Pokuty fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám, § 66, odst. (3) Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která dle písm. f) nevede ve stanoveném rozsahu evidenci PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci, ...